Tu Nakki Phone Karshil

Tu Nakki Phone Karshil

Chukun Ka Hoina,
Tu Majhi Aathvan Kadhshil…
Aathvan Kadhnyaitki,
Tari Tu Nakkich Phone Karshil…