Tujha Chehra Nahi Milat Baghayala

Tujha Chehra Nahi Milat Baghayala

Asech Tu Majhya Dolyat Pahave,
Aani Mi Tujhya…
Asech Tu Majhya Dolyat Pahave,
Aani Mi Tujhya…
Pahat Pahat Doghanni Aandhle Vhave,
Karan,
Prem He Aandhalech Aste Mhantat!
Kase Sangu Tula,
Kiti Jad Jhalay Jagayla…
Ek-Ek Mahina Tujha Chehra,
Nahi Milat Baghayala…