Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale Image

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale,
Ajunahi Tuzhya Aathavaninni Mala Nahi Sodle…