Tujhe Prem Hrudayaat Sathvun Theven

Aakashala Tekatil Ase Haat Nahi Majhe,
Sagale Kahi Sathun Thevtil Ase Dole Nahi Majhe,
Pan Tujhe Prem Sathun Theven
Yevdhe Hruday Nakkich Aahe Majhe…