Vyasan Sutat Nahi

Vyasan Sutat Nahi

Kon Mhante,
Vyasan Sutat Nahi?
Mi Aattaparyant Shambhar Vela Sodlay!