Yash Tyana Bhetate Je Prayatn Kartat

Kontehi Karya Adthalyavachun
Paar Padat Nahi..
Shevtparyant Je Prayatn Karit Rahtat,
Tyananch Yash Prapt Hote…